Àmbit Fiscal

Assessorament d’empreses sobre legislació fiscal, catalana, espanyola o europea, mitjançant tot un conjunt d’instruments establerts per les administracions.

Activitats que realitzem sovint:

 • Assessorament tributari – Assistència a inspeccions tributàries.
 • Consolidació tributaria.
 • Planificació fiscal de les empreses familiars.
 • Successions i transmissions.
 • Holdings patrimonials.
 • Estudis econòmics financers, plans de viabilitat.
 • Operacions de compravenda de societats Due diligence.
 • Reestructuracions societàries, transformacions, fusions, escissions, bescanvi de valors i dissolucions.
 • Valoracions d’empreses.
 • Defensa en procediments judicials i arbitrals.
 • Processos concursals i administració concursal.
 • Auditoria legal, auditoria fiscal.
 • Experts comptables.

Àmbit Legal

Representació legal i jurídica empresarial en el marc jurídic vigent i, en especial, que els reglaments i actes jurídics s'adeqüin a la llei forma.

Activitats que realitzem sovint:

 • Administratiu.
 • Mercantil.
 • Contenciós.
 • Fiscal.
 • Fusions i adquisicions.
 • Financer.
 • Urbanisme.
 • Reestructuracions i insolvències.

Àmbit Laboral

Assessorament d’empreses sobre legislació fiscal, catalana, espanyola o europea, mitjançant tot un conjunt d’instruments establerts per les administracions.

Activitats que realitzem sovint:

 • Assessorament laboral per empreses.
 • Contractacions.
 • Altes i baixes treballadors.
 • Tramitacions nòmines i quitances.
 • Liquidacions SILTRA.
 • Aplicació convenis col·lectius.
 • Estudis costos laborals.
 • Acomiadaments.

Auditories

Realització d’auditories comptables i jurídiques per verificar que l’empressa treballa d’acord amb la normativa interna i externa.

Activitats que realitzem sovint:

 • Auditoria externa de Comptes Anuals individuals i de grups consolidats.
 • Estudis econòmics financers, plans de viabilitat.
 • Operacions de compravenda de societats. Due diligence i Valoracions d’empreses.
 • Reestructuracions societàries, transformacions, fusions, escissions, bescanvi de valors i dissolucions.